سرویس ویژه مهسان :
استفاده از سرویس ویژه، برای کلیه مشترکین مهسان نت رایگان می باشد.
جهت استفاده از سرویس ویژه، پس از دریافت و نصب برنامه مربوطه، از فایل راهنمای موجود استفاده نمایید.